سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس رمضانزاده زیدی – مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده:

در این تحقیق تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه نمایندگی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفت. از بین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی ، سیاستتقسیم سود و نسبت بدهی به عنوان متغیرهای مستقل آزمون گردیدند. بدین منظور جامعه آماری متشکل از ۷شرکت از مجموعه شرکتهای خودروساز پذیرفته شده در بورس ایران در طی دوره زمانی پنج ساله۱۳۸۷-۸۳مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵ % رابطه منفی و معنی داری بین متغیرهای مستقل سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی با متغیر وابسته هزینه نمایندگی وجود دارد. به این معنی که شرکت ها می توانند با استفاده از سیاست تقسیم سود و استقراض ، هزینه های نمایندگی راکاهش داده و از این طریق به ثروت سهامداران و ارزش شرکت بیفزایند