سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مصطفی علیمیری – استادیار دانشگاه پیام نوردلیجان

چکیده:

ساختارسازمانی به عنوان عنصری کلیدی درخلاقیت و نوآوربودن سازمان تاثیر دارد هرسازمان برای اینکه بتواند خلاق و نوآور باشد باید دارای ساختارسازمانی منعطف وپویا باشد زیرا چنین ساختاری است که مشوق و تسهیل کننده نوآوری می باشد نمی توان درسازمان ازنوآوری سخت گفت درصورتی که هنوز تمرکز شدید ساختارسازمانی سلسله مراتبی ورسمی درسازمان حاکم است لذا با توجه به اهمیت موارد ذکر شده دربالا پژوهشگر برآن است صحت مطالب فوق را ازلحاظ علمی اثبات نماید پژوهشگر دراین تحقیق جامعه آماری خود را شهرداری و سازمان های وابسته به آن درشاهین شهر را انتخاب نموده و به تعداد ۱۵۰ نفر نمونه گیری کرده ازپرسشنامه استاندارد ۲۹سوالی درخصوص تاثیر فرهنگ سازمانی برنوآوری و توسعه درسازمان استفاده نموده و برای تجزیه و تحلیل آماری ازنرم افزار spss19 استفاده نموده است این تحقیق شامل دو فرضیه تحت عنوان ساختارسازمان برنواوری تاثیر دارد و مشارکت کارکنان درتصمیم گیری برنوآوری تاثیر دارد بوده که فرضیه اول مورد پذیرش و دومی رد شده است.