سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهسا حسینیون – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی آب

چکیده:

درمقاله حاضر با استفاده از نتایج بدست آمده از مدلسازی جریان و مدلسازی حرارتی داده های مورد نیاز برای مدلسازی هوشمند درنرم افزار Qnet تولید و محل تقریبی نشت در سد خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تعیین گردیده است مدلسازی عددی برای پیش بینی شرایط جریان آب نفوذی به داخل بدنه سد و تخمین تغییرات دما در داخل بدنه مورد استفاده قرارگرفته است و مدلسازی شبکه عصبی جهت ارزیابی حالتهای مختلف موقعیت ترک احتمالی در هسته سد و بررسی تاثیرات مختلف ناشی از آن برمیدان دمای داخل هسته و پوسته سد استفاده شده است با ترکیب توام این دو شیوه م یتوان حالتهای مختلف احتمالی نشت را مشخص نمود و برای مطالعات تکمیلی مورد استفاده قرار داد چندین ساختار برای نوع و تعداد نرون در لایه ورودی وخروجی شبکه عصبی مصنوعی پیشنهاد شده که میزان خطا و ضریب همبستگی هرشبکه درانتهای ساخترا آمدها ست سدمورد مطالعه دراین تحقیق با بدنه خاکی و هسته رسی به عرض پاشنه ۸۰ متر و ارتفاع ۲۰ متر درنظر گرفته شده است تحقیقات انجام شده نشان داد که این ترکیب مدل سازی م یتواند در بررسی مشخصات تقریبی محل نشت موثر باشد.