سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
محمدرضا خلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واح
حسن ذوقی – دکتری حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله نتیجه یک شبیه سازی رانندگی شرح داده می شود که هدف آن، بررسی تاثیر زیرساخت های کنار جاده بر انتخاب سرعت و تغییر مکان جانبی رانندگان می باشد. نتایج حاصل از تحلیل تصادفات نشان می دهد که سرعت و تغییر مکان جانبی وسایل نقلیه دو عامل اساسی هستند که منجر به تصادفات می شوند. شبیه سازی رانندگی به عنوان وسیله ای که شامل عوامل انسانی در دستورالعمل های کنار جاده می باشد عملمی کند. خصوصیات کنار جاده که مورد مطالعه قرار گرفتند شامل: درختان، گاردریل ها، موانع، تابلو ها و خطوط اضطراری بودند. بررسی ها نشان داد که رانندگان تمایل دارندهنگامی که برای اولین بار به این حفاظ های ایمنی می رسند از آن ها فاصله گرفته و سرعتشان را به تدریج کم کنند. نوع و اندازه حفاظ های ایمنی که نمایان می شدند خیلیمهم نبود بلکه تنها وجود آن ها تاثیرگذار بود. درختان تاثیر زیادی روی سرعت رانندگان نداشتند مگر آن هایی که خیلی نزدیک لبه جاده (حدود ۲ متر) بودند. برای شرایط مختلف در قسمت های مستقیم جاده یا بزرگراه، انواع مختلف گاردریل به تنهایی روی سرعت و موقعیت جانبی تاثیر نداشتند اما وجود یا عدم وجود یک خط اضطراری روی رفتار رانندگان تأثیر گذار بود. همچنین زمانی که یک حفاظ بتنی استاندارد۰/۷۵ ,۰/۹ متری همراه با خط اضطراری ظاهر می شد، رانندگان نسبت به شرایط دیگر بیشتر به لبه جاده نزدیک می شدند