سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شمس اله فتاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایوانغرب
مرجان کاوش – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

گردشگری به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین صنعت دنیا به شمار می رود تنوع ابعاد و پیچیدگی های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی زمینه های ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری می طلبد درمناطقی که پتانسیلهای بالقوه برای توسعه دارند اما روند مطلوبی را طی ننموده اند باید به دنبال عناصری گشت که سبب سرعت بخشیدن به حرکت کند جریان گردشگری هستند لذادرمواجهه با پدیده ای به نام گردشگری روستایی باید به گونه ای اندیشید که ضمن رفع تمامی ابهامات و تصورات ناسازگار با واقعیات حاضر می بایست محدودیت ها را به امکانات و تهدیدات را به فرصت ها تبدیل نمود دراین راستا توجه به برخی اثرات توریسم روستایی درتوسعه منطقه ای بسیار راهگشا خواهد بود هدف ازاین پژوهش بررسی زمینه های توسعه صنعت گردشگری در بافت های روستایی می باشد مبنای تحقیق دراین پژوهش برروش تحلیلی توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای و برخی مطالعات میدانی جمع آوری شده است.