سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز عالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد ، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصفهانیان – کارشناس متالوژی ، گروه مهندسی مواد متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
خلیل رنجبر – دانشیار ، گروه مهندسی مواد متالوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سایش رفتگی آسیب های هستند که در اثر برخورد گازها ، مایعات و ذرات معلق در سیال با سطح اجسام جامد به وجود می آیند. از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار بر تخریب ناشی از سایش رفتگی فلزات ریال زاویه برخورد ذرات جامد و زمان آزمایش می باشد. آلیاژ Al-Si یکی از پزکاربردترین الیاژها می باشد که به تخریب ناشی از سایش رفتگی حساس است. لذا در این تحقیق ، سایش رفتگی آلیاژ الومینیوم ۴۱۳ با ترکیب شیمیایی Al-12%Si-0.1%Sr مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور نمونه های مربع شکل تحت زوایای ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ درجه و در زمان های مختلف در دستگاه آزمون سایش رفتگی در معرض رفتگی آب حاوی ذرات SiO2 قرار داده شدند. نمونه ها قبل و بعد از آزمایش با دقت چهار رقم اعشار توزین شده و درصد کاهش وزن محاسبه شد. همچنین جهت تعیین مکانیزم های سایش رفتگی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) استفاده شد. نتایج افت وزنی نشان می دهد که بیشترین میزان سایش در زاویه ۳۰-۴۰ درجه اتفاق می افتد و با افزایش زمان درصد کاهش وزن نیز افزایش می یابد . بر اساس تصاویر SEM مکانیزم های رفتگی غالب در زاویای ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ درجه به ترتیب مکانیزم های خراشان ، خراشان -کوفتگی تعیین شدند.