سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و عضو انجمن پژوهشگران جوان
عهدیه پور فریدونی – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالوژی و پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهی
رامین رئیس زاده – استادیار بخش مهندسی مواد و متالوژی و پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شه
حمید دوست محمدی –

چکیده:

اکسیدفیلمهای دوتایی امروزه عیبی شناخته شده درآلیاژهای ریختگی آلومینیوم هستند این عیوب تاثیر بسزایی در خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیومی دارند بررسی رفتار اکسید فیلم های دوتایی میتواند به حذف یا کاهش آنها از آلومینیوم مذاب کمک شایانی کند به همین منظور درپژوهش حاضر تاثیر زمان نگهداری مذاب آلیاژ A356 درکوره بررفتار اکسید فیلمهای دوتایی مورد بررسی قرارگرفت برای این کار از روش انجماد تحت فشارتقلیل یافته RPT به منظور بررسی بهتر رفتاراکسید فیلم ها استفاده گردید نتایج این پژوهش نشان داد که اکسید فیلمهای دوتایی درفشار تقلیل یافته دراثر نفوذ هیدروژن منبسط شده و پس ازانجماد آلیاژ به صورت حفراتی درآلیاژ دیده می شوند.