سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد صالحی – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
اصغر خوشخو – کارشناس ارشد ترویج و مدیرعامل شرکت سهامی زراعی تربت جام
محمود بهزادی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی مدیریت همزمان علفهای هرز و آفت مگس خربزه و برررسی روند تغییرات تعداد میوه آفت زده در حضور نسلهای مختلف علف هرز آزمایشی در سال ۱۳۸۸ درمزرعه ای در عباس آباد شهرستان تربت جام در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار به اجرا در آمد تیمارها شامل سه نسل با حفظ همه گونه های علفهای هرز در روزهای پس از سبز شدن اولین علف هرز به ترتیب T1=0-20,T2=20-40,T3=40-60 ,و تداخل نسلها T6=0-60,T5=20-60,T4=0-40 درکنار T7 تیمار شاهد عاری از علفهای هرز بودند با اندازهگیری وزن و تعداد میوه سالم و آفت زده نتایج نشان داد که درصد میوه های آفت زده در تیمار تداخل سه نسل T6 و نسل دوم و سوم T5 تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد با سایر تیمارها دارد و از طرفی معنی دار نبودن درصد میوه های افت زده تیمار تداخل نسل دوم و سوم T5 ب نسل سوم به تنهایی T3 نشانداد وجود علفهای هرز نسل سوم در هر سه تیمار فوق بدلیل همزمان بودن با ظهور میوه و اوج فعالیت مگس خربزه همواره باعث افزایش میوه های آفت زده و کاهش عملکرد محصول قابل فروش می شود معنی دار نشدن تیمارهای تداخل نسل اول و دوم T4 و هرکدم به تنهایی T1,T2 با تیمار شاهد نشان داد علفهای هرز در نسلهای اول و دوم بدلیل همزمان نبودن با ظهور میوه و عدم فعالیت آفت تاثیری بردرصدمیوه های آفت زده نداشتند.