سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد صالحی – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
غلامرضا طاهری – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
علی مهدوی اصل – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

نظر به اهمیت اقتصادی و توسعه کشت خربزه رقم خاتونی و همچنین آلودگی شدید مزارع به علفهای هرز و به منظور ارزیابی عملکرد کمی این رقم خربزه درحضور نسلهای مختلف علفهای هرز آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه ای در دشت رحمت آباد شهرستان تربت جام در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار به اجرا در آمد تیمارها شامل سه نسل با حفظ همه گونه های علفهای هرز در روزهای پس از سبز شدن اولین علف هرز به ترتیب T1=0-20,T2=20-40,T3=40-60 ,و تداخل نسلها T6=0-60,T5=20-60,T4=0-40 درکنار T7 تیمار شاهد عاری از علفهای هرز بودند با ارزیابی صفات کمی گیاه در طی دوره داشت و برداشت نتایج نشان داد که در اکثر مارد سه تیمار تداخل سه نیل t6 و تدخال نسل دوم و سوم T5 و نسل سوم به تنهایی T3 تفاوت معنی داری با سایر تیمارها نشان دادند. با توجه به وجه اشتراک این تیمارها درحضور نسل سوم علفهای هرز ۶۰-۴۰ روز بعد از رویش اولین علف هرز می توان نتیجه گرفت که حذف این موج علفهای هرز باعث کاهش چشمگیر خسارت از نظر کمی خواهد شد علاوه بر این بدلیل پوشش گیاهی نسل سوم وهمچنین بدلیل همزمان بودن ایننسل با ظهور میوه و اوج فعالیت مگس خربزه همواره باعث افزایش میوه های آفت زده و درنتیجه کاهش عملکرد محصول قابل فروش میشود که مهمترین صفت کمی محسوب می باشد.