سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا گرمسیری – دانشجوی دکتری فراوری مواد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان،
حسن حاجی امین شیرازی – عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

فلوکولانتها با هدف کاهش هزینههای سرمایهای و عملیاتی بطور گسترده در مرحله آبگیری صنایع معدنی و شیمیایی بکار میروند. شرایط آمادهسازی محلول فلوکولانت یکی از عوامل موثر بر کارایی آن در مرحله لختهشدگی و در نتیجهدر فرایندهای تهنشینی و فشردگی تیکنرها است. آمادهسازی بهینه فلوکولانت، نه تنها در کاهش نرخ مصرف فلوکولانت برای دستیابی به نرخ تهنشینی مشخص موثر است، بلکه راندمان آبگیری را نیز افزایش میدهد. در اینپژوهش تاثیر زمان آمادهسازی و غلظت محلول فلوکولانت بر کارایی فلوکولاسیون باطله مجتمع مس شهربابک مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی کارایی فلوکولاسیون، آزمایشهای تهنشینی انجام شد و سرعت تهنشینی در هر آزمایش ثبت گردید.