سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افرام کیوانی – هیئت عملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه عمران، تبریز، ایران
حامد باصر – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه سراج، تبریز، ایران

چکیده:

ایران کشوری است لرزهخیز و همواره شاهد وقوع زلزلههای مهیب و مخربی بوده که جان هزاران نفر را به خطر انداخته است. ضررهای ناشی از زلزله صرفاً منحصر به هنگام وقوع آن نیست، و بسیاری از تلفات به دلیل عدم کمکرسانیهای به موفع میباشد. پلها نقش مهمی را پس از وقوع زلزله در عملیات امدادو نجات دارند ایفا میکنند، بنابراین لازم است که این سازهها در مقابل حملات لرزهای از سطح حفاظت بالاتری برخوردار باشند. زلزله نقاط ضعف سازه را شناسایی نموده و بیشترین خسارات را بدانجا وارد میکند که پلها به دلیل درجه نامعینی کم در برابر این حملات بسیار آسیبپذیرند. در این مقاله نقاط آسیبپذیر پلها در برابر زلزله و شیوههای مقام نمودن پلها در برابر زلزله آورده شده است.