سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف قدو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گروه سازه های آبی
عزیز سوزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی توزیع تنش برشی بستر تحت تاثیر زبری دیواره و عدد فرود جریان در کانال مستطیلی با قوس ۹۰ درجه تند انجام شد. بررسی نتایج نشان داد با ورود جریان به قوس خط حداکثر تنش برشی به طرف قوس داخلی منتقل شده که این روند برای اعداد فرود و زبری های مختلف تا نزدیکی مقطع ۷۰ درجه ادامه می یابد. از موقعیت ۷۰ درجه به بعد به علت توسعه جریان ثانویه و افزایش قدرت جریان حلزونی، خط حداکثر تنش برشی به سمت قوس خارجی منتقل می شود که تا پایین دست تغییرات اندکی داشته و همواره نزدیک جداره خارجی مشاهده شد. در بیشتر موارد محل وقوع بیشترین وکمترین تنش برشی به ترتیب مقطع ۲۰ درجه قوس نزدیک جداره داخلی و مقطع ۹۰ درجه نزدیک جداره داخلی می باشد.