سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میعاد صابری – مدرس دانشکده عمران، دانشگاه آزاد بوشهر
محمد ملکی – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه استفاده از تکنیک خاک مسلح در ژئوتکنیک کاربردی پیشرفت زیادی داشته و در رابطه با دیوارهای حایل نیز مورد استفاده فراوان طراحان قرار گرفته است. استفاده از پشت بندهای مهاریAnchors) برای مسلح کردن دیوارهای حایل یکی از گزینههای طراحی به شمار میرود. یکی از پارامترهای هندسی طراحی این نوع دیوارها، زاویه تمایل پشتبندها بوده که تاثیر چشمگیری بر روی نحوه عملکرد این سیستم مهاری دارد. دراین تحقیق با استفاده از روش اجزاء محدود رفتار دیوارهای حایل مسلح شده به وسیله مهار، تحت اثر بار دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است در این راستا به منظور دقت محاسبات از دو نرم افزار اجزاء محدود ژئوتکنیکی Plaxis و Flac 3D استفاده شده است. تحلیل رفتار دیوار و پارامتر طراحی زاویه تمایل مهارها با توجه به پارامترهای مقاومت برشی خاک انجام گرفته و بهینهترین زاویه تمایل که منجر به کمترین تغییر مکان جانبی دیوار شده، از طریق ارائه نمودارهای طراحی پیشنهاد گردیده است