سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین نارکی – کارشناس ارشد مکانیک
پویان قابضی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یک مسئله مهم برای طراحان مخازن تحت فشار محاسبه تنش ها کرنش ها با توجه به تاثیرات هر دو عامل فشار و دما می باشد د رتحقیق حاضر تحلیل مخازن تحت فشار کامپوزیتی جدار ضخیم چند لایه که تحت اثر فشار و دما قرارگرفته اند موردب ررسی قرارگرفته اند و تاثیر زاویه الیاف برظرفیت تحمل فشار و دمایمخزن بررسی شده است ابتدا معادلات تنش ناشی از فشار داخلی از روشهای تئوری و سپس تغییرات دما در جدار مخزن ناشی از اعمال دمای داخلی از روشهای تفاضل محدود محاسبه گردیده است در ادامه منحنی های فشار دما برای حالت فشار استاتیکی ودمای حالت پایدار با استفاده از تئوری هافمن برای مخازن با لایه گذاری های مختلف از جنسهای برن – اپوکسی و گرافیت – اپوکسی ارائه شده است. و نتایج حاصل با مخزن فولادی مقایسه شده است بطور کلی می توان گفت با افزایش زاویه الیاف مقدار فشار قابل تحمل افزایش یافته و لی مقدار دمای قابل تحمل کاهش می یابد. بطوریکه در زاویه الیاف صفر درجه بیشترین دما و کمترین فشار و در زایوه الیاف ۹۰ درجه بیشترین فشار و کمترین دمای قابل تحمل را خواهیم داشت.