سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن احمدی – دکترای عمران-آب، استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و
سیامک خردیار – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

امروزه با توجه به اهمیت زیاد مسائل زیست محیطی، انرژی برقابی به عنوان یک منبع تجدیدپذیر نسبت به سایر منابع انرژی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این نیروگا هها، نیروگاه تلمبه ذخیر های است. این نوع نیروگا هها با توجه به زمان کم ورود انرژی تولیدی به مدار، در ساعات پیک مصرف به کار گرفته م یشوند. انتخاب مکا نهای مناسب نیروگا ههای تلمبه –ذخیره ای یکی از مراحل اولیه توسعه این نیروگا هها است. عوامل متعددی با درجات اهمیت متفاوت تاثیرگذار م یباشند که لازم است با تجزیه و تحلیل هریک از عوامل موثر در آن، مکا نهای مناسب جهت توسعه و احداث آ نها شناسایی شوند. از جمله عوامل تاثیرگذار میزان ریس کپذیری و ریس گگریزی تصمی مگیران است. در رو شهای جدید مکانیابی، استفاده از تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و جایگزین رو شهای سنتی شده است. در این تحقیق، به منظور بررسی تاثیر میزان ریس کپذیری تصمی مگیران در نتایج حاصل از مطالعات مکانیابی، از مدل میانگین وزنی مرتب استفاده شده است. همچنین میزان پایداری نتایج حاصل از به کارگیری این مدل در مطالعات مکانیابی نیروگا ههای تلمبه ذخیر های نسبت به تغییر درجه اهمیت هر معیار، نوع توابع استانداردسازی نقش ههای معیار به صور تهای خطی و منحنی و تغییر حدود دامنه و برد آ نها بررسی شده است. در انجام این مطالعات از مدل میانگین وزنی مرتب در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی که از توان تحلیلی بسیار بالایی در تصمیم سازی برخوردار است، استفاده شده است. نتایج نشان م یدهند که رتب هبندی ارجحیت منطقه نسبت به وزن معیارها نسبتا پایدار است به طوری که با تغییر ۴۰ درصدی وزن معیارها، حداکثر تغییرات در میانگین و انحراف معیار شایستگی محدوده در مدل میانگین وزنی مرتب ، به ترتیب ۷% و ۱% است. تغییرات وزن معیارها و نوع توابع استانداردسازی در نتایج حاصل از مدل تاثیر قابل ملاحظ های ندارند. میزان ریس کپذیری تصمی مگیران در نتایج حاصل از مدل قابل توجه است.