سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

انسیه کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی ملاحسینی – دانشیار بخش مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در دنیای در حال تحول امروز، با توجه به افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییرات مداوم و چالشهای زیاد دنیا، اکثر سازمانها به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، برای اینکه بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند و خود را با تحولات سریع انطباق دهند، بایستی گرایش به سمت فعالیتهای کارآفرینانه داشته باشند. رویکرد کارآفرینانه داشته باشند. رویکرد کارآفرینانه، یک پدیده در سطح سازمان می باشد که به کلیه اقدامات فرایندها، رویه ها و فعالیت های تصمیم گیری اشاره دارد که منجر به ورود به کسب و کارهای جدید و پشتیبانی از فعالیت های کارآفرینانه می شود. در این بین، بر عهده گرفتن نقشی فعال و تاثیر گذار در عرصه رقابت مستلزم استفاده از فرصت ها با سایر سازمانهاست که این امر جزء با افزایش نوآوری و گرایش سازمانها به سمت کارآفرینی امکان پذیر نخواهد بود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر رویکرد کارآفرینانه و پنج بعد اصلی آن بر عملکرد سازمانی (رشد فروش و رشد استخدام) در کسب و کارهای کوچک شهرستان یزد میباشد. برای انجام تحقیق، اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه از ۲۲۰ نفر از مدیران کسب و کارهای کوچک جمع آوری گردید. روش تحقیق حاضر، مبتنی بر متدولوژی رگرسیون لجستیک مالتی نومیال میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که تمامی ابعاد مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند.