سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی چعب – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران
غلامرضا ثواقبی – دانشیار گروه علوم مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران

چکیده:

کمبود روی پدیده رایج در غلات بوده و در پی آن کاهش در عملکرد، رشد و سایر فاکتورهای رشد دیده شده است . به منظور بررسی تاثیر روی کارایی بر عملکرد ماده خشک، غلظت و جذب روی در ارقام مختلف ذرت دانه ای در س ه سطح روی ( ۰،۵و ۱۰ میلیگرم در کیلوگرم خاک) آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه انجام گرفت. .نتایج نشان داد که ارقامA و Dبیشترین و ارقامC و B کمترین روی کارایی را دارند. این نتیجه نشان می دهد که ارقامA و D نسبت به کمبود روی مقاوم بوده و کاهش عملکرد کمتر ی نسبت به ارقامB و C دارن د در تیمار شاهد ارقام روی کارا نسبت به ارقام غیر روی کارا دارای بیشترین مقدار ماده خشک، غلظت و جذب روی بودند . ارقام روی کارا با افزایش کاربرد روی مقدار روی بیشتری جذب کردند