سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین فرازمند – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
محمد سیرجانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
هادی زهدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
افشین مشیری – مدیریت جهاد کشاورزی گرمسار

چکیده:

کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae) مهمترین آفت باغ های انار است که باعث کاهش بازارپسندی میوه میشود. تاکنون روشهای مختلفی مورد آزمایش قرار گرفته، ولی هیچکدام از این رو شها کارایی لازم رانداشتند. یکی از روشهایی که میتواند از آلودگی میوه ها جلوگیری نماید، ممانعت از تخم گذاری شب پره و در نتیجه جلوگیری از ورود لاروهای آفت به داخل میوه است. در این تحقیق در طی سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹ ، تاثیر دو نوع روش حذف پرچم (روش سنتیو روش حذف با دستگاه پرچم زدا) و در زمانهای مختلف، در استان های خراسان رضوی، مرکزی و کرمان مورد مقایسه قرار گرفت. درپایان فصل هنگام برداشت محصول، میزان آلودگی میو هها در تیمارها تعیین و تجزیه وتحلیل داده ها اختلاف معنی داری را بین تیمارها پنشان داد. در مقایسه میانگین تیمارها، متوسط آلودگی میوه ها در تیمار شاهد ۳۲ درصد بود در حالی که میانگین میزان آلودگی در تیمارهای پرچم زدایی به میزان ۱۱ درصد مشاهده گردید که بیانگر کاهش ۶۶ درصدی خسارت این آفت نسبت به شاهد می باشد. بامقایسه میزان ریزش گل، میزان ترکیدگی میوه و مقدار آلودگی به آفت در تیمارهای مختلف، اعمال روش حذف پرچم با دستگاه پرچم زدای دستی در خردادماه بهترین کارایی را در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار دارد