سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. عضو باشگاه پژوهشگران جوان. اراک، ایران.
اسکندر زند – عضو هیات علمی بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. گروه زراعت و اصلاح نباتات. اراک، ایران.
سیدمهدی نبئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. گروه زراعت و اصلاح نباتات. اراک، ایران.

چکیده:

این آزمایش به صورت کرت خرد شده در قالب طرح بلو کهای کا مل تصا دفی در ۴ تکرار در مزرعه مرادی واقع در کیلومتر ۵ جاده اراک- فراهان درسال ۱۳۹۰ اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل دو تاریخ کشت ۱۵ و ۳۰ اردیبهشت به عنوان کرت اصلی و علف کشهای ریم سولفورون متیل به مقدار ۴۵ گرم در هکتار ماده تجاری، گلایفوسیت به مقدار ۱۰۰ و ۷۵ میلی ۴۰ و ۵۰ روز پس از سبز شدن به ، ۳۰ ، لیتر در هکتار و علف کش سولفوسولفورون به مقدار ۳۵ گرم در هکتار ماده تجاری در ۲۰ صورت سمپاشی بر گی و با آب آبیاری و یک تیمار شاهد با گل جالیزدر کرت فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که بیشترین ۱ گرم در / ۱۵ گرم در بوته مربوط به تیمار شاهد در تاریخ کاشت اول و کمترین آن معادل ۸ / وزن خشک گل جالیز معادل ۶۲ ۷۸ گرم / بوته مربوط به کاربرد گلایفوسیت ۱۰۰ میلی لیتر ازتاریخ کاشت اول حاصل شد. بیشترین بیوماس سیب زمینی معادل ۵۷ در بوته مربوط به تاریخ کشت اول و ریم سولفورون برگ مصرف بود که با ریم سولفورون آب مصرف در تاریخ کشت اول در ۲۷ گرم مربوط به تاریخ کشت دوم و گلایفوسیت ۱۰۰ میلی لیتر بود. نتایج / یک گروه آماری قرار گرفتند و کمترین آن معادل ۸۹ این تحقیق نشان داد که با مصرف علفکش های گلایفوسیت ۱۰۰ میلی لیتر درهکتار و ریم سولفورون برگ مصرف در تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت می توان خسارت گل جالیز را در مزرعه سیب زمینی کاهش داد.