سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نادر محمودی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
معصومه ملکشاهی فر – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

روش حساسیت زدایی منظم با حرکات چشم و پردازش مجدد شناختی شتاب بخشیدن به پردازش اطلاعات وتغییر شرطی سازی تقابلی از طریق حساسیت زدایی و بازسازی شناختی و یک روش درمانی جدید است که دربرگیرنده عناصری از مواجه درمانی و درمان رفتاری شناختی است و با فنون حرکا ت چشم ضربات دست و تحریک شنوایی ترکیب شده است هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش درمانی emdr برکاهش اضطراب فراگیر GAD استرس و افسردگی دردانش اموزان دارای اختلالات روان تنی بوده است پژوهش حاضر یک مطالعه ازمایشی با ازمون پیش ازمون و پس ازمون با گروه کنترل می باشد ابتدا اضطراب فراگیر gAD استرس و افسردگی کلیه دانش اموزان دارای اختلالات روان تنی که درپژوهش مشابهی با عنوان بررسی میزان شیوع و رابطه اختلالات سایکوسوماتیک با هوش هیجانی و سبک دلبستگی دانش اموزان دارای اختلالات روان تنی درمدارس متوسطه پسرانه استان زنجان توسط پژوهشگران حاضردرسال تحصیلی ۹۰۹۱ اجرا شده بود با استفاده از ازمون اضطراب صفت و حالت اشپیل برگر مقیاس افسردگی اضطراب و استرس مورد ارزیابی قرارگرفت