سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
گیتی امتیازی – استاددانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از روشهایی که به تازگی با پیوند رشته های عمران ژئوشیمی و میکروبیولوژی بوجود آمده و به دلیل سازگاری با محیط زیست و هزینه اجرایی پایین نسبت به سایر روشهای بهسازی خاک از توان بالقوه ای برخوردار است رسوب میکروبیولوژیکی کربنات کلسیم MICP نام دارد این روش ابتکاری با الهام از طبیعت به کمک گونه ای از باکتریهای موجود درخاک باعث ترسیب کربنات کلسیم دربین ذرات خاک و چسباندن این ذرات به هم می شود این مقاله با بررسیعملکرد فرایند فوق الذکر برروی خاک ماسه ای سست به روشاختلاطی با کمک آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده به ارزیابی نتایج بدست آمده پرداخته است براساس این نتایج با گذشت زمان فعالیت باکتری ها درخاک باعث ایجاد رسوب کلسیت دربین ذرات خاک شده بطوریکه پس از ۲۰ روز مقاومت خاک از مقدار ۰/۲ کیلوپاسکال درنمونه شاهد به ۱۰۵۸ کیلوپاسکال درحالت بهینه افزایش می یابد.