سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمد فریدونپور – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی حسن آباد شهرستان داراب

چکیده:

به منظور بررسی اثربرهمکنش علفکشهای ریمسولفرون و ترکیب دو علف کش الاکلروآترازین با روشهای مختلف کنترل بین ردیفهای کاشت برروی علفهای هرز ذرت و نیز طول بلال و قطر بلال و عملکرد ذرت ۷۰۴ درسال زراعی ۸۹-۹۰ درمنطقه خروسلو واقع درشمال شهرستان داراب آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در۴ تیماراصلی شامل سراسری پاشی و نواری پاشی علف کشها و ۴تیمار فرعی شامل کاربرد کلتیواسیون – شعله افکن – سم گراماکسون و شاهد دربین ردیفهای کاشت انجام گردید برهمکنش تیمارهای مورد بررسی نشان داد بیشترین میزان قطربلال و نیز طول بلال از تیماربرهمکنش نواری پاشی ریمسولفورون با علف کش گراماکسون بدست آمده است و نیز بیشترین وزن خشک علفهای هرز متعلق به تیماربرهمکنش تیمار نواری پاشی ریمسولفورون و تیمار بدون کنترل علفهای هرز بود برهم کنش روشهای سمپاشی و کنترل بین ردیفهای کاشت نشان میدهد که بشترین عملکرد ازتیمارهای برهمکنش استفاده از علف کش گراماکسون درهر دو تیمار سراسر پاشی بدست آمد.