سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سبلان می باشد که بصورت طرح بلوکهای تصادفی در۴ تکرار و ۵ تیمار درسالهای زراعی ۸۷-۸۵ درایستگاه تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه انجام گردید با توجه به ماشین آلات و ادوات موجود درمنطقه از پنج روش آماده سازی بستر بذر استفاده شد تیمارهای خاک ورزی شامل : T1 خاک ورزی عمیق زیرشکن +گاو آهن برگردان دار +دیسک T2 گاو آهن برگردان دار +دیسک T3 کم خاک ورزی گاو آهن قلمی +دیسک T4 خاک ورزی سطحی گاو آهن قلمی و T5بی خاک ورزی عوامل مورد ارزیابی عبارتند از درصد بذرسبز شده متوسط تعدادبوته درواحد سطح متوسط ارتفاع بوته متوسط تعدادسنبله درواحد سطح وزن هزاردانه عملکرد دانه شاخص برداشت نفوذپذیری و رطوبت خاک نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثرتیمارهای خاک ورزی بروزن هزاردانه درصد بذرسبز شده و تعداددانهدرسنبله معنادار نبوده ولی برروی نفوذپذیری ارتفاع بوته وعملکرد دانه درسطح ۹۵درصد معنادار بوده است.