سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سحر اعتمادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه رازی

چکیده:

در سرریزهای منقار ا ردکی همانند سرریزها جمع شدن رسوبات در پشت سرریز موجب کاهش عملکرد آن می گردد یکی ازراه حل پیشنهادی تعبیه روزنه در بدنه سازه می باشد دراین تحقیق به منظور بررسی تاثیر روزنه بر روی ضریب تخلیه جریان عبوری از این نوع سرریزها تغییرات پارامترهای هندسی و هیدرولیکی ۵ سرریز با مشخصات هندسی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج را در قالب نمودارهایی ارائه نموده ایم. نمودارها روندتغییرات ضریب تخلیه جریان را نشان داده و با برازش توابعی با ضریب همبستگی بالای ۰/۹ معادله هایی برای تخمین ضریب تخلیه جریان ارائه شده است نمودارها نشان میدهند تعبیه روزنه نه تنها اثر منفی در عملکردکلی سرریز ندارد بلکه بصورت ترکیبی در افزایش کارایی سرریز در عبور جریان موثر است بدون انکه موجب تغییر محسوسی در نوسانات سطح آب بالا دست سازه نسبت به حالت بدون روزنهگردد و با کاهش هد روی سرریز مقدار ضریب تخلیه از روی سرریز را افزایش می یابد.