سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان مصلحی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست
حمیدرضا صفوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سیستم های آبراهه – آبخوان که بصورت هیدرولیکی متصل هستند آلودگی بطور پیوسته بین آبراهه و ابخوان مجاور مبادله می شود و کیفیت آب را در چنین سیستمهایی به مخاطره می اندازد شبیه سازی حرکت آلاینده در یک سیستم آبراهه – آبخوان شامل شبیه سازی جریان و انتقال آلاینده در آبراهه آبخوان و تبادل آنها مابین این دو بدنه آب می باشد دراین مقاله به بررسی و مدلسازی انتقال شوری TDS در یک سیستم آبراهه آبخوان شامل رودخانه زاینده رود و آبخوان کوهپایه – سگزی اصفهان پرداخته شدها ست مدل شبیه ساز کیفی با استفاده بسته نرم افزار GV4 و ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS اماده گردید سپس مدل گسترش داده شده برای این سیستم به منظور بررسی تاثیر رودخانه زاینده روددر اندرکنش کیفی با آبخوان موردنظر برای حالت ناماندگار اجرا و واسنجی گردید و میزان تبادلات آلاینده بین رودخانه و آبخوان برای سالهای مختلف شبیه سازی بصورت مجزا ارائه گردید.