سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا پرهیزکار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیر خسروجردی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

جریان آب و هوا دررشته های مختلف مهندسی موردم طالعه قرارمیگیرد هوادهی جریان به عنوان یکی از بهترین روشهای جلوگیری ازکاویتاسیون درسرریزها مورد توجه قرارداد دراین تحقیق پدیده کاویتاسیون و نحوه تاثیر سیستم هواده برای جلوگیر یاز این پدیده درسرریز شوت دوسد ازاد و گتوند از طریق مدل فیزیکی آنها بررسی شده است طبق نتایج درسرریز سد ازاد از دو سیستم هواده گزینه اول و درسد گتوند از سه سیستم هواده گزینه های اول و دوم درهر دو مجرا گزینه های مناسب هوادهی بودها ند مقایسه عملکرد هواده سرریز این دو سد می توان گفت هرچه نسبت ارتفاع به طول افقی رمپ هواده a/b ماکزیمم طول افقی جهت پرتابی از رمپ هواده زاویه شوت و اختلاف ارتفاع بین ابتدا و انتهای سرریز کمتر بوده و ارتفاع و طول افقی رمپ هواده بیشتر باشد بازدهی هواده بهتر خواهد بود.