سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا،
محمود اثنی عشری – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همد

چکیده:

در این تحقیق که در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان صورت گرفت، آنتوسیانین و ظرفیت آنتی اکسیدانی آب و پوست میوه هفت رقم انار شامل آقامحمدعلی، اردستانی، تبریزی، ملس ساوه، شهواریزدی، شیرین یزدی و ملس دانه قرمز یزدی در خلال سه ماه انبارداری، بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت. آنتوسیانین وآنتی اکسیدان آب وپوست میوه به فاصله ۳۰ روز یکبار اندازه گیری شد. بیشترین میزان آنتوسیانین آب در رقم ملس دانه قرمز یزدی و کمترین آن در رقم شیرین یزدی مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان آنتوسیانین پوست به ترتیب مربوط به تبریزی و شهوار یزدی بود. ظرفیت آنتی اکسیدانی آب درملس ساوه بالاترین مقدار را نشان داد درحالیکه کمترین مقدار در رقم شیرین یزدی دیده شد. بین بیشترین وکمترین داده ها در همه موارد فوق اختلاف معنی دار در سطح۱ درصد وجود داشت. بیشترین مقدار آنتی اکسیدان پوست در رقم ملس دانه قرمز یزدی و پایین ترین مقدار در رقم اردستانی دیده شد که در این مورد بین بیشترین وکمترین داده اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد وجود داشت. در مقایسه دوره های آزمایش ماهانه نتایج حاکی از بالاترین میزان آنتوسیانین آب در ماه دوم و پایین ترین آن در ماه اول بود. بیشترین آنتوسیانین پوست در ماه اول و کمترین آن در ماه سوم دیده شد. بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی آب از ماه سوم و کمترین آن از ماه دوم حاصل گردید. در مورد ظرفیت آنتی اکسیدانی پوست بیشترین و کمترین میزان به ترتیب مربوط به ماه سوم و ماه دوم بود.