سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

م موسوی –
رسول مالکی – کارشناس ارشد توسعه روستایی از دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

قند بعنوان یکی از عمده ترین و ارزانترین ماده غذایی انرژی زاست که جایگاه خاصی درتغذیه انسان دارد برای حصول عملکرد بیشتر درمناطق مختلف چغندرکاری موانع متعدد وجود دارد که تعیین تاریخ مناسب کاشت و برداشت و بررسی تنوع و تراکم علفهای هرز چغندرقند پاییزه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به منظور ارزیابی تاثیر علف هرز کنگر شیردار برخصوصیات کمی و کیفی چغندرپاییزه در شرایط آب و هوایی مغان در سال ۸۹ طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار درمنطقه مغان انجام شد که درآن تاریخ کاشت در سه سطح ۱مهر، ۲۰ مهر، ۱۰ آبان و علفهای هرز در دو سطح تداخل و حذف می باشد دراین ارزیابی نوع علفهای هرز غالب از نظر زمان ظهور، قدرت رقابت تاثیر برفاکتورهای تولید از قبیل عملکرد عیار قند شاخص سطح برگ و … رکوردگیری گردید. داده های بدست آمده با استفاده ازنرم افزارآماری Mstatc مورد مطالعه و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چنددامنه ای دانکن صورت گرفت نتایج نشان داد که تنوع و بیوماس علف هرز در تاریخ کاشت اول مهر از همه بیشتر بود عملکرد ریشه چغندرقند درتاریخ کاشت دوم از همه بیشتر و به میزان ۴۳٫۸ تن درهکتار بود