سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و مدرس

چکیده:

برای بررسی اثر رقابت علفهای هرز بر شاخص سطح برگ در گیاه گوجه فرنگی آزمایشی در سال ۱۳۸۴ ، در مزرعه ای آزمایشی واقع در چناران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. تیمارها در دوسری به ترتیب تداخل علفهای هرز تا ۸۴ و ۷۰ و ۴۲ و ۲۸ و ۱۴ روز پس از نشاء شدن و تا انتهای فصل بود و سری دوم، کنترل علفهای هرز تا مراحل فوق بود. رقابت علفهای هرز بر سر نور باعث شد که ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه گوجه فرنگی در اثر کاهش کمیت و کیفیت نور متاثر شود و از آن میان می توان به کاهش شاخص سطح برگ (LAI) ، اشاره کرده و در میان خصوصیات مورفولوژیک کاهش ارتفاع گیاه مشاهده شد.