سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اصغر انوری رستمی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی محمدآبادی – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اعمال اختیار و نفوذ مدیران شرکت ها در فرآیند گزارشگری مالی، با توجه به پیچیدگی های محیط فعالیت و خصایص ذاتی گزارشگری مالی امری اجتناب ناپذیر م ینماید. در خصوص اعمال اختیار، انتخابگری و کاربستقضاوت مدیران در فرآیند گزارشگری مالی دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاه اطلاع رسانی و دیدگاه رفتارهای فرصت طلبانه از جمله دیدگاه های شناخته شده در این زمینه به شمار می روند. این نوشتار در ابتدا بهصورت خلاصه به بررسی مبانی نظری پشتوانه هر یک از این دیدگاه ها پرداخته و پس از آن معیارهایی که برای سنجش و اندازه گیری مفهوم کیفی رفتارهای فرصت طلبانه معرفی شده است را مورد بررسی قرارداده است. دراین زمینه سعی شده تا معیارها و سنجه هایی که به تازگی برای اندازه گیری و ارایه تعاریف عملیاتی مناسب از رفتارهای فرصت طلبانه معرفی شده اند، همانند الگوی بادرچر و همکاران، به تفصیل توصیف شوند و مورد توجه و تاکید قرار گیرند. پس از آن با توجه به ادبیات موجود حسابداری، تاثیر بروز رفتارهای فرصت طلبانه بر یکی ازویژگی های کیفی مطلوب اطلاعات مالی، توان پیش بینی، بررسیشده است. پیش بینی م یشود هر اندازه شدت بروز رفتارهای فرصت طلبانه در حسابداری و گزارشگری مالی یک شرکت بیشتر باشد، توان پیش بینی ارقام اولیه درج شده در گزارشهای مالی آن شرکت از توان پیش بینی ارقام تجدید ارایه شده آن شرکت کمتر خواهد بود