سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سارا نیاستی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
علیرضا قدس ولی – استادیار بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس
محمد ارمین – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

شناخت خواص بیوفیزیکی دانه های روغنی به ویژه دانه افتابگردان در طراحی تجهیزات فرایندهای جابجایی خشککردن جداسازی، پوست گیری انتقال، ذخیره سازی انبارمانی، دستگاههای استخراج روغن و دیگر فرایندها نقش اساسی ایفا می کند دراین تحقیق برخی از ویژگیهای فیزیکی شاملخواص هندسی طول، عرض، ضخامت، میانگینهندسی قطر میانگین حسابی قطر، مساحت سطح و کرویت ، خواص ثقلی (وزن هزار دانه ، دانسیته توده، دانسیته واقعی و تخلخل، خواص اصطکاکی( زاویه ی ریپوز تخلیه و ضریب اصطکاک استاتیکی روی سطوح مختلف: الومینیم ، استیل و لاستیک بصورت تابعی از محتوای رطوبت در محدوده ی ۲۰-۵% برپایه تر برای سه رقم متداول دانه ی افتابگردان روغنی استان گلستان به نام : رکورد، لاکومکاو ، مستر تعیین گردید نتایج نشان داد رطوبت تاثیر قابل توجهی بر خصوصیات فیزیکی دانه های افتابگردان داشت روابط ریاضی بین خصوصیات فیزیکی و محتوای رطوبت برای ارقام مورد مطالعه نشان داد کلیه خواص فیزیکی بجز دانسیته توده با افزایش میزان رطوبت به صورت خطی افزایش یافتند.