سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره شهرکی مقدم – عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
علی رضا فخررحیمی – دانشجوی مهندسی برق دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

چکیده:

سیر تحولات جهانی نظیر تغییرات چشمگیر در گستره جمعیتی، استقبال از مهاجرت، زایش فناوریهای جدید و ظهور دیدگاههای نوین در مدیریت سازمانی افقهای تازه ای را فراروی برنامه ریزان امور اشتغال قرار داده است از سوی دیگر فناوری اطلاعات نیز موجب تولید موقعیتهای جدید شغلی و نیز زمینه ساز تغییراتی بنیادین در بسیاری از مشاغل دیگر بوده است جهانی شدن، تسهیل روند تعامل و ارتباطات و تغییرات اقتصادی موجب پیدایش بازار کار تازه ای شده است که نیاز نیروی کار آن مهارت و آموزشهای جدید است . چشم انداز سالهای آینده آشکار میسازد که اجزای فناوری اطلاعات از هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد شد و اثرگذاری آن بر وضعیت اشتغال و ارتباط بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نمایان تر خواهد شد . این مقاله که با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر اشتغال تهیه شده است می کوشد ، ابتدا به اهمیت اشتغال زایی و وظایف و محدودیت دولتها در برنامه ریزی اشتغال اشاره کند و سپس چالشهای جهانی تاثیرگذار بر مقوله اشتغال، از قبیل تغییرات جمعیتی، تغییر در نیازهای جامعه، مهاجرت، تحول در فناوری اطلاعات و ظهور فناوریهای نو، تسهیل در ارتباطات، پدیده جهانی شدن و ظهور مشاغل جدید را مورد بررسی قرار دهد . در ادامه نمونه هایی از مشاغل نوظهور معرفی خواهد شد که از رهگذر ظهور و توسعه فناوری اطلاعات ایجاد شده اند . درنهایت نیز ، چشم انداز وضعیت پنج شغل نمونه در سال ۲۰۱۰ موردبررسی قرار خواهد گرفت و مقاله با ارائه چند راهکار پیشنهادی ، خاتمه می یابد