سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد شیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق (شه
جلال عطاری – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهرا
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی سازههای آبی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

دراین مقاله، آبشستگی موضعی ناشی از جت افقی مستغرق خروجی از دریچه کشویی قائم در بستر رودخانه مطالعه شد. پارامترهای زمان، حداکثر عمق آبشستگی و ارتفاع تپه پاییندست حفره آبشستگی مورد بررسیقرار گرفت. آزمایشها در یک فلوم مستطیلی با استفاده از رس بنتونیت، با نسبت اختلاط مصالح غیرچسبنده ۲۰% انجام گردید. نتایج نشان داد که با کاربرد این نسبت در مصالح بستر، میتوان در حدود % ۸۰ کاهشحداکثر عمق آبشستگی را انتظار داشت. همچنین بر خلاف مصالح غیرچسبنده، حداکثر ارتفاع تپه پاییندست حفره آبشستگی در مصالح چسبنده، با گذشت زمان کاهش یافت