سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید علی اکبری ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی،
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو

چکیده:

به منظور بررسی اندرکنش رسوب گذاری دینامیکی و تبلور مجدد دینامیکی، آزمون فشار گرم در شرایط دمای ۳۵۰-۲۵۰ و نرخ کرنش های ۱ S-1 0.001 انجام شد. تصاویر ریزساختاری نشان م یدهد که فرایند غالب ترمیم در حین عملیات تغییرشکل، تبلور مجدد دینامیکی است. همچنین تصاویر ریزساختاری نشان می دهد که با افزایش دما (کاهشZ اندازه دانه متبلور شده بزرگتر می شود، این موضوع به افزایش فعالیت مکانیز مهای ترمیم با افزایش دمای عملیات مرتبط است. به علاوه انتظار م یرود با کاهش نرخ کرنش (کاهشZ و در نتیجه افزایش زمان عملیات دان ههای جدید رشد بیشتری یابند. این پدیده در بیشتر حالات صادق است، اما در دمای ۳۰۰° و در حالت افزایش نرخ کرنش از S- 0.1 به ۱ S-1 خلاف این پدیده رخ داده و درشت شدن دان ههای متبلور شده مشاهده م یشود. این موضوع به رسوب گذاری دینامیکی در حین عملیات ترمومکانیکی نسبت داده شده است. همچنین ارتباط متداول ما بین اندازه دانه متبلور شده و پارامتر زنر – هولمنZ) با توجه به گسترش پدیده رسوب گذاری دینامیکی نقض شده است.