سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نواب کلاکلی جونقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
حسین صمدی بروجنی – دکترای ساز ههای آبی، استادیار دانشگاه شهرکرد-شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از مدلweap به مطالعه تاثیر رسوب بر روی تولید برق در سد دز پرداخته شد. ابتدا با تحلیل رسوبسنج یهای انجام گرفته نرخ رسوب ورودی به مخزن سد تعیین و منحن یهای حجم – ارتفاع ۲۵، ۵۰ و ۷۵ سال از آخرین رسوبسنجی (سال ۱۳۸۱ ) با و بدون در نظر گرفتن سد بختیاری به روش کاهش سطح تهیه شد. سپس با تدوین سناریوی پایه ( بدون رسو بگذاری مخزن) و سناریوی رسو بگذاری آینده مخزن، تولید برق توسط مدل شبی هسازی شد. نتایج حاکی از آن است که رسو بگذاری در مخزن سد دز باعث کاهش تولید برق خواهد شد. این کاهش تولید برق در حالت بدون سد بختیاری بطور متوسط هر سال ۰/۰۸ درصد خواهد بود با سد بختیاری این رقم به ۰/۰۶درصد م یرسد. براساس نتایج مدل پیش بینی میشود در سال ۱۴۳۰ میزان تولید انرژی بدون در نظر گرفتن اثر سد بختیاری ۸ درصد با کاهش مواجه شود. در صورت یکه با ساخت سد بختیاری پیش بینی میشود میزان تولید انرژی ۵٫۲ درصد با کاهش مواجه شود.