سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اسد مرادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
عبدالرضا نورمحمدی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
نوردین رضایی – کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده:

با توجه به ارزشهای فرهنگی و ایجاد پیوستگی معنی دار میان شناخت های صاحب نظران رسانه ها، می توان این ادعارا نمود که پیشرفت روز افزون و شگفت انگیز رسانه ها بدون توجه به ارزشهای القاء شده از سوی آنها به تضعیف حقایق معنوی و ارزشهای اصیل و انسانی می انجامد. وسایل ارتباط جمعی با پیشرفت سریع و چشمگیری که دارند، تاثیر فراوانی بر نگرش مخاطبان خود می گذارند که این امر بسته به نوع پیام ارسال شده و افراد مخاطب اشکال گوناگونی به خود میگیرند پژوهش حاضر به منظور سنجش تاثیر رسانه های همگانی و تکنولوژی ارتباطی بر ارتقاء رزش های فرهنگی جامعه، با روش پیمایش و استفاده از نظریات کارل پوپر، مک لوهان و تونیس، تحلیل خود را بر اساس هر دو دیدگاه خوشبین ها و بدبین ها(استفاده از وسایل ارتباط جمعیمد نظر قرار داده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و به منظور بررسی و شناخت نقش رسانه های همگانی و بویژه تلویزیون، در ارتقاء فرهنگ جامعه باارایه ۵ فرضیه و استفاده از ابزار پرسشنامه و با گزینش نمونه ای به تعداد۳۳۹نفر از میان ۲۹۳۵ نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب، که به طور نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و پرسشنامه هایی با ۳۲ سوال تستی با طیف لیکرت در اختیار آنان قرارگرفت