سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس بارونقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول
کامران امیدی کیا – دکترای مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه امام صادق (ع) استادراهنما

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر راهبردهای درون سازمانی مقابله با فساد مالی بر بهبود سلامت مالی دربانک ملی شهرستان کاشان می پردازد. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل شعب بانک ملی حوزه کاشانتشکیل دادهاند که تعداد آنها ۱۸۲ نفر میباشد وبر اساس جدول مورگان حجم نمونه پژوهش ۱۲۳ نفر انتخاب شده است و پرسشنامه پژوهش در بین آنها توزیع گردید. در تحقیق مورد نظراز پرسشنامه محققساخته که مشتمل بر ۳۲ سوال است که براساس مولفه های مدل مفهومی تحقیق طرح ریزی گردیده ،استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین،انحراف معیارو…) و آمار استنباطی آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن) با استفاده از بسته نرم افزاریSPSS نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، راهبردهای درون سازمانی مقابله با فساد مالی تاثیر معناداری بر بهبود سلامت مالی دارند. ازسوی دیگر طبق رتبه بندی آزمون فریدمن متغیر مجریان قانون دارای بالاترین جایگاه در بین سایر متغیرها می باشد و متغیر بازیابی و بازگرداندن وجوه فساد دارای پائین ترین جایگاه در بین سایر متغیرها می باشد.