سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم وزیری نسب – عضوهیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدزرند کرمان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر دل بستگی به خدا ومیزان اضطراب مرگ دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند انجامشده است برای انجام این بررسی ۱۸۰ نفر از دانشجویان به روش نمونه برداری احتمالی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند وپس از اجرایآزمونها ی دل بستگی به خدا (روات وکرک پاتریک ، ۲۰۰۲ ) واضطراب مرگ (تمپلر ، ۱۹۷۰ )نتیجه گرفته شد که اضطراب مرگ با دلبستگی ایمن به خدا رابطه منفی معنادار داشت وباافزایش میزان دلبستگی ایمن به خدا ، سطح اضطراب از مرگ کاهش یافت وبرعکس آن، بین دل بستگی نوع اجتنابی ودوسو گرا به خدا واضطراب از مرگ رابطه مثبت معنادار دیده شد.بنابر این میتوان ادعا کرد که دل بستگیایمن به خدا،در کنترل برخی مشکلات روانی از جمله اضطراب مرگ وبیماری هایی که به هر نحو باآن رابطه دارند ،موثر است.