سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منان صادقی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
احمد احمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و مهندسی تربت حیدریه
حسین غلامی تیله بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
امیر گلپایگانی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل

چکیده:

امروزه تلاش جهانی بشر در کشاورزی نوین به سمت کاهش هر چه بیشتر استفاده از مواد شمیایی با معرفی روشهای جدید بیولوژیکی و اکولوژیکی اختصاص یافته است. یکی از این روش ها استفاده از عکس العمل شیمیایی بین گیاهاناست که مورد توجه می باشد . این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه دارویی مریم گلیSalviaofficinalis بر جوانه زنی بذر فلفل دلمه ای در سال ۱۳۸۹ آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی مریم گلی در ۵ غلظت (صفر، ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد بود تمامی صفات اندازه گیری شده (درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه و وزن تر گیاهچه) تحت غلظت های مختلف عصاره آبی مریم گلی قرار گرفت. نتایج نشان داد،اثر تیمارهای آزمایشی بر روی صفات مورد مطالعه معنی دار بود. که حاکی از وجود مواد آللوپاتیک در عصاره مریم گلی است و نشان دهنده حساسیت فلفل دلمهای به مواد آللوپاتیک ترشح شده از مریم گلی می باشد. افزلایش غلظت مواد آللوپاتیک باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، و وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه گردید. در این بین بالاترین مقدار این صفات نیز از تیمار شاهد(بدون استفاده از عصاره مریم گلی)حاصل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت ۱۰۰ در صد عصاره آبی گیاه دارویی بیشترین اثر بازدارندگی را بر جوانهزنی بذر فلفل دلمه ای داشت. بطور کلی نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره مریم گلی، جوانه زدن بذور فلفل دلمهای با محدودیت های بیشتری مواجه می گردد. که در تناوب زراعی مزرعه بایستی مراقبت و دقت بیشتری به عمل آید