سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم محضرنیا فومشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

مدیریت تلفیقی آفات و کاربرد روشهای خاکورزی مناسب با حداقل دفن بقایای گیاهی، به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز میباشد. برای بررسی تاثیر دگر آسیبی بقایای گیاهان پوششی زمستانه و روشهای خاکورزی بر کنترل علفهای هرز در سطح مزرعه، تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در شهرستان گنبد کاووس به صورت طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه مربع لاتین و در سه تکرار انجام شد. روشهای خاکورزی حفاظتی به عنوان فاکتور اصلی (بیخاکورزی، دیسک، کولتیواتور مزرعه) و کشت گیاهان پوششی به عنوان فاکتور فرعی (جو، شبدر، و کشت مخلوط جو و شبدر) در نظر گرفته شد. برای مقایسه، تیمار شاهد (خاکورزی مرسوم) با سه تکرار در کنار آزمایش اصلی قرار داده شد. نتایج نشان داد کشت مخلوط جو و شبدر و بیخاکورزی تاثیر معنیداری را بر کنترل علفهای هرز دارند و تیمار شاهد با وجود اینکه از سموم شیمیایی به مقدار زیاد استفاده گردید، نتوانست از رشد علفهای هرز را در سطح مزرعه جلوگیری نماید. البته مقدار ماده خشک علفهای هرز کشیده برگ در تیمار شاهد همانند سایر تیمارها بود.