سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهنوش علیزاده – کارشناس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژ ی پیشرفته و علوم محیطی
رامین احمدی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

کشت ارگانیک قدیمی ترین نوع کشاورزی در روی کره زمین است و سیستمی در تولید محصولات کشاورزی و دامی است که بهداشت اکوسیستم های کشاورزی را بدون استفاده از سموم، کودها و مواد شیمیایی همزمان با تولید غذای سالم ارتقاء می دهد. جهت بررسی عملکرد کمی و کیفی گیاه آویشن و حاصلخیزی خاک با استفاده از کود های آلی این آزمایش با طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا میگردد. پلات های اصلی شامل آبیاری در دو سطح ] و آبیاری پس از ۳۳ و ۰۳ درصد تخلیه آب قابل استفاده ) ۶۰و۳۰-MAD و پلات های فرعی شامل کود های آلی در ۵ سطح سه نوع کود سبز)ماشک ، یونجه( و کود گاوی در سه سطح ۰و۱۵و۳۰تن در هکتار( میباشند. میزان بذر ماشک ۴۰ ، و یونجه ۳۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته میشود.بعد از کشت گیاهان در اسفند ماه بلافاصله آبیاری صورت میگیرد و در مرحله رشد رویشی توسط دستگاه کولتیواتور به زمین برگردانده شده و در اسفند ماه اقدام به کشت آویشن خواهد شد. درسه مرحله از خاک تیمارهای مورد مطالعه نمونهبرداری می شود، شروع آزمایش، بعد از اعمال تیمارهای کودی و در انتهای سال پایانی. پس از نمونه برداری آزمایشات حاصلخیزی و همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد نظر اندازه گیری شد. شاخص های زراعی زراعت موردمطالعه نیز در طول آزمایش نیز اندازه گیری میشود. در نهایت با استفاده طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با استفاده از نرم افزارهای SAS,SPSS تجزیه وتحلیل آماری صورت گرفته است