سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل تقویان سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سید رضا موسوی سیدی –
داوود کلانتری –

چکیده:

در این مطالعه با ثابت نگه داشتن عوامل محیطی، میزان تغییرات آلاینده های خروجیHC, CO, CO2,O2, NOx از موتور دیزل در ۸ دور و سه بازه زمانی ۱۰ دقیقه بر روی تیلر میتسوبیشی ۷۵ با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای خروجی بررسی گردید. این آزمون با استفاده از آزمایش فاکتوریل در غالب طرح کاملاً تصادفی با ۲۴ تیمار و در ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که دو عامل دور و زمان تاثیر معنی داری بر روی میزان تغییرات آلاینده های خروجی HC, CO, CO2, NOX در سطح یک درصد دارند. تغییرات برای O2 در سطح پنج درصد معنی دار میباشد. نتایج آزمایش نشان می دهد که افزایش دور، باعث افزایش CO و CO2 وکاهش O2 می شود. با افزایش دور موتور درصد NOX ابتدا تا دور ۱۷۵۰ کاهش و سپس بطور معنی داری افزایش می یابد. افزایش مدت زمان کارکرد نیز در اکثر دورها باعث افزایش میزان آلاینده ها می شود. همچنین تاثیر متقابل عامل دور و زمان تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد بر روی پارامترهایی اندازه گیری دارند.