سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا فراشبندی –

چکیده:

این پژوهش بمنظور بررسی تاثیر دوره های کارآفرینی بر شخصیت کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان فیروز آباد انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. به همین منظور نمونه ی آماری ۹۸ نفری از بین کلیه ی دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده از زیر گروه های آموزشی علوم انسانی، ریاضی و فیزیک، تجربی انتخاب شد. از ابزار پژوهش پرسشنامه ۹۵ سوالی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود که با توجه به ویژگی های نیاز به موفقیت، کانون کنترل درونی، چالش طلبی، رویا پردازی، تحمل ابهام، عملگرایی، سلاست فکری، ریسک پذیری، تهیه شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران و تحلیل گرویه ها و پایانی آن با روش بازآزمایی و نیز آلفای کرونباخ تعیین گردید و دادها با استفاده از آزمون T مورد آزمون قرار گرفت. کارآفرینی می تواند بر بالا رفتن زمینه تفکر و تعمق فرد کارآفرین موثر واقع گردد و به هیمن دلیل در تحقیق نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته شده است.