سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر رحیمی – گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد
مهدی یوسفی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

دما و نور یکی از عوامل مهم در جوانه زنی بذر محسوب می شوند. به منظور توسعه کشت این گیاه و با توجه بهاینکه جوانه زنی بذور علف چای غیر قابل پیش بینی و کم است، مطالعه فرایند جوانه زنی آن ضروری است. در این تحقیق بذور مناطق آذربایجان، اصفهان، خراسان، خرم آباد، فزوه، نطنز و همدان جمع آوری و سپس تیمارهای مختلف در قالب طرح آماری، کاملا تصادفی در چهار تکرار بررسی گردید. تیمارها شامل درجه حرارت های ثابت و متناوب، تاریکی و تناوب نوری است. در هر آزمایش درصد جوانه زنی محاسبه گردیده است. نتایج نشان داد که بهترین تیمار در۲۰ درجه سانتی گراد و تناوب نوری ( ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) است. / بذر این گیاه دمای متناوب ۳۰ بیشترین و کمترین قوه نامیه به ترتیب مربوط به جمعیت های اصفهان و خرم آباد است