سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر رحیمی – گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد
مهدی یوسفی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
زهرا هاشمی – دانشجوی زیست شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد

چکیده:

دما و نور یکی از عوامل مهم در جوانه زنی بذر محسوب می شوند. به منظور توسعه کشت این گیاه و با توجه به اینکه جوانه زنی بذور علف چای غیر قابل پیش بینی و کم است، مطالعه فرایند جوانه زنی آن ضروری است. در این تحقیق بذور مناطق مختلف جمع آوری و سپس تیمارهای مختلف در قالب طرح آماری، کاملا تصادفی در چهار تکرار بررسی گردید. تیمارها شامل درجه حرارت های ثابت و متناوب، تاریکی و تناوب نوری است. در هر آزمایش درصد جوانه زنی محاسبه گردیده است. نتایج نشان داد که بهترین تیمار در بذر این گیاه دمای متناوب ۳۰/۲۰ درجه سانتی گراد و تناوب نوری (۱۶ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) است. آزمایشات مربوط به این پژوهش طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام گرفت.