سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای
علیرضا کشتکار – عضو هیأت علمی پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا

چکیده:

رشد روزافزون صنایع باعث شده است تا علاوه بر تولید محصولات باارزش، فراورده های نامطلوبی نیز تولید شوند که محیط زیست و انسان ها را با خطر جدی مواجه کرده اند. در این مطالعه تعادل و سینتیک جذب زیستی توریم توسط جلبک قهوه ای سیستوسیرا ایندیکا بررسی شد. برای این منظور سرعت جذب در سه غلظت اولیه مختلف توریم mg/L 50 ، ۱۰۰ و ۱۵۰ و مقادیر تعادلی جذب توریم روی جاذب در سه دمای مختلف °C 25 ، ۳۵ و ۴۵ بطور تجربی در غلظت جاذب g/L1 در سیستم ناپیوسته توسط جلبک قهوه ای خلیج فارس که با کلرید کلسیم آمایش شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. مدلسازی داده های تجربی سرعت جذب نشان می دهد که سینتیک جذب با نتایج حاصل از مدل شبه درجه دوم مطابقت بیشتری دارد و تاثیر غلظت اولیه بر ثابت سرعت درجه اول (تاثیر مستقیم) و درجه دوم (معکوس) نیز بررسی شد. همچنین مدلسازی ایزوترم های تعادلی جذب صحت مدل لانگمویر را در مقابل مدل فرندلیچ تایید نمود. نتایج تجربی تاثیر دما بر میزان جذب نشان داد که فرایند جذب گرماگیر بوده و بیشینه میزان جذب توریم با افزایش دما از °C 25 به °C 45 از mg/g 73/158 به mg/g 49/169 افزایش می یابد.