سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق حجارپور – فارغ التحصیل مهندسی مواد- دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
سید رضا اسداله پور – فارغ التحصیل مهندسی نفت، مخازن نفت، دانشکده نفت اهواز ، دانشگاه صنعت
محسن ریحانیان – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهوا
خلیل الله قیصری – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، رفتار مکانیکی و دمای بهینه تف جوشی که معرف رفتار مکانیکی دلخواه آهن تولیدی به روش متالورژی پودر است، پیش بینی می شود. به منظور دست یابی به مدل مناسب، ۷ نمونه تف جوشی شده در دماهای مختلف انتخاب گردید و آزمایش فشار بر روی آنها صورت گرفت. برای فرایند آموزش شبکه عصبی، که قادر به پیش بینی رفتار مکانیکی نمونه ها با توجه به روند تغییرات کرنش و دمای آزمایش باشد، از منحنی های تنش- کرنش بدست آمده از آژمایش فشار استفاده شد. پس از اتمام فرایند آموزش، عملکرد شبکه در برابر مجموعه ای از داده های جدید مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی ضریب همبستگی ۹۶۶/۰ بین مقادیر آزمایشگاهی و پیش بینی شده را به دست داد. با ادغام شبکه عصبی آموزش دیده در الگوریتم ژنیتک به عنوان تابع هدف، مدلی ساخته شد که م یتوان با وارد کردن رفتار تنش- کرنشی دلخواه، دمای مناسب تف جوشی را به دست آورد.