سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسامی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه گیلان

چکیده:

مخلوط آسفالتی نیمه گرم یک تکنولوژی جدید جهت تولید آسفالت در دماهای پایینتر نسبت به روش سنتی تولید مخلوط آسفالت گرم است. این روش دارای مزایایی از قبیل کاهش دمای تولید و دمای تراکم در حدود ۵۱ تا ۱۵ درجه سانتیگراد، کاهش گازهای آلاینده، کاهش هزینه های ناشی از مصرف سوخت، تسهیل امور اجرایی آسفالت و موارد دیگری از این قبیل است. در این تحقیق، آزمایش تعیین مدول سفتی به روش کشش غیرمستقیم جهت تعیین مدول سفتی نمونه های مخلوط آسفالتی نیمه گرم، توسط دستگاه ناتینگهام انجام شده است. در ساخت نمونه های مخلوط آسفالتی نیمه گرم، از افزودنی ساسوبیت که به عنوان یکی از رایجترین مواد جهت تولید مخلوط آسفالتی نیمه گرم به شمار میآید، استفاده شده و نمونهه ا در دماهای °C 100و °C 115 و °C 130 متراکم شده اند. مدول سفتی، توسط نرم افزار موجود در دستگاه ناتینگهام، محاسبه شده و از روابط موجود در استاندارد ASTM D4123 استفاده گردیده است. نتایج آزمایشات بیانگر آن است که مقادیر مدول سفتی نمونه های آسفالتی نیمه گرم، در دماهای تراکم °C 115و °C130 درجه مشابه نمونه های مخلوط های آسفالتی گرم بوده و تاثیر دمای تراکم روی مقادیر مدول سفتی نمونه های آسفالتی نیمه گرم در دماهای تراکم مذکور محسوس نیست