سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود عطاریان – دانشجوی کارشناسی عمران
حسین میرزایی –
اکبر حیدری قلعه نی –
محمدرضا توکلی زاده – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

افزایش دمای بتن درحین واکنشهای آبگیری درصورت تامین رطوبت کافی به وسیله آب یا بخار روشی مناسب جهت تسریع درکسب مقاومت می باشد این تحقیق با مطالعه برروی مقاومت فشاری ۹۰ نمونه مکعبی ۱۰×۱۰×۱۰ عمل آوری شده و دردماهای ۷۵و۴۵ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد به بررسی تاثیر دمای آب عمل آوری برروند کسب مقاومت بتن و مقایسه دو فرمول سائول و آرنیوس پرداخته است نتایج نشان میدهد عمل آوری دردماهای بالا و برای مدت بیش از ۴-۳ ساعت سبب ایجاد تنشهایی دربتن می شود که سرعت کسب مقاومت را کاهش میدهد.