سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما – دانشیار بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با توجه به اهمیت گونه های مختلف Trichoderma درکنترل بیولوژیک و درراستای اهداف زیست محیط که رو به رشد افزایش می باشد در این آزمایش ۴ دمای ۲۰ ، ۲۵ و ۳۰ و ۴۰ درجه سانتی گراد برای رشد ریسه ها بررسی گردید که بیشترین رشد در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد ۶۲/۳ میلی متر ایزوله T4 ، در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ۶۰/۷۵ میلی متر ایزوله T3 در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد ۷۶ میلی متر T6 و در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد ایزوله ۱۰ میلی متر T4 را داشتند مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ی دانکن د رسطح یک درصد محاسبه گردیده و تفاوت معنی داری بین جدایه ها درسطح مختلف دما وجود دارد.